نظریات اساسی تحلیل رفتار متقابل

 

نظریات اساسی تحلیل رفتار متقابل

پایه و اساس نظریه ی تحلیل رفتار متقابل مبتنی بر چند نظریه ی کلیدی است.

  1. الگوی حالات نفسانی ( والد ) – ( بالغ ) – ( کودک )
  2. روابط متقابل ، نوازش ، سازماندهی زمان
  3. پیش نویس زندگی
  4. نادیده انگاشتن ، برداشت غلط ، همزیستی
  5.  تخریب ، تمبر و بازی های روانی
  6. استقلال و خودپیروی
  7. فلسفه ی تحلیل رفتار متقابل :

الف) انسان ها ذاتا خوب هستند.

ب) همه توانایی فکر کردن دارند.

ج) سرنوشت انسان ها به دست خودشان تصمیمگیری شده است و این تصمیمات را میتوان تغییر داد.

 

اساسی ترین نظریه تحلیل رفتار متقابل الگوی حالات نفسانی است. یک حالت نفسانی مجموعه ای از رفتار ها ، افکار و احساس های مربوط به هم است که به وسیله ی آن بخشی از شخصیت ، خود را در یک زمان به خصوص نمایان میسازد.

 

نظریه تحلیل رفتار متقابل

 

الگوی حالات نفسانی :

والد : زمان هایی ممکن است که رفتار ، افکار و احساس های من درست شبیه یکی از والدینم و یا کسانیکه جانشین آنها بودند باشد در این صورت من در حالت نفسانی (والد) خود قرار دارم.

بالغ : اگر رفتار،افکار و احساس های من در واکنش به مسائل این زمانی و این مکانی باشد و از تمام منابع توانایی هایم به عنوان یک فرد بزرگسال بهره گیرم در حالت نفسانی (بالغ) خود قرار دارم.

کودک : گاهی ممکن است رفتار، افکار و احساس هایم درست مانند زمانی باشد که کودکی بودم، در این صورت در حالت نفسانی (کودک) خود قرار دارم.